រាជរដ្ឋាភិបាល បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយ អំពី ការមិន យកថ្លៃរាល់ការធ្វើលិខិត អត្រានុកូលដ្ឋាន និងការយកថ្លៃសេវាកម្រិត ទាបក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗ

រាជរដ្ឋាភិបាល បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយ អំពី ការមិន យកថ្លៃរាល់ការធ្វើលិខិត អត្រានុកូលដ្ឋាន និងការយកថ្លៃសេវាកម្រិត ទាបក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗ ។ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាស អន្តរក្រសួង ដោយបញ្ជាក់ថា  សូមអាននូវសេចក្តីប្រកាសដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ VD7news