រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្ដីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឫសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ…

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្ដីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឫសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងឪពុក-ម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត រវាងប្ដីនិងប្រពន្ធ និង រវាងយាយ-តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត សូមអាននូវសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ VD7news