អ្នកម្តាយមើលកូនរាល់ថ្ងៃទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ! ឈ្មេាះជាម្ដាយ ក្នុងមួយថ្ងៃមាន24មោ៉ង ធ្វើសឹងតែ20 មោ៉ងទៅហើយ ហត់ណាស់ ពិបាកណាស់ ល្វើយណាស់ បាយទឹកក៏មិនទៀង មួយយប់ៗគេងក៏មិនគ្រប់ តែនេះជាការងារដ៏អស្ចារ្យ នៅពេល…
Khmer press February 28, 2020 at 2:48 pm
facebook

ឈ្មេាះជាម្ដាយ ក្នុងមួយថ្ងៃមាន24មោ៉ង ធ្វើសឹងតែ20 មោ៉ងទៅហើយ ហត់ណាស់ ពិបាកណាស់ ល្វើយណាស់ បាយទឹកក៏មិនទៀង មួយយប់ៗគេងក៏មិនគ្រប់ តែនេះជាការងារដ៏អស្ចារ្យ នៅពេលដែលឃើញកូនមានសុខភាពល្អមាំមួន ធំធាត់ ,ស្អាត, ឆ្លាតពូកែ .ផ្ទះត្រូវស្អាតអនាម័យ រាល់ថ្ងៃ បាយទឹកត្រៀមរៀបរយសំរាប់អ្នកផ្ទះជានិច្ច រវល់ប៉ុន្នឹងហើយម្ដាយខ្លះក៏ឆ្លៀតទៅធ្វើការរកសីុជួយរកចំនូលបន្ថែមទៀតសំរាប់គ្រួសារ proud to be a mom មិនចាំបាច់អោយអ្នកណាមកដាក់ពិន្ទុអោយនេាះទេ កុំតែមកបំបាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមទៅគឺបានហើយ ខ្ញុំជួយដាក់ពិន្ទុអោយខ្លួនឯងនឹងម៉ាក់ៗទាំងអស់គ្នា 100លើ100 តែម្ដង។ ប្រភព៖ Linna momlife KH / AU៕