ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកចុងក្រោយ ដល់ម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនទាំងអស់ ក្នុងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
Khmer press April 6, 2021 at 11:39 am
facebook

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានក្រើនរំលឹកចុងក្រោយដល់ម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជន ក្នុងការអនុវត្តវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។ ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ freshnews